Undon't

במסגרת דיון על תוכנת האימייל Thunderbird, מעלה מחבר הבלוג Bit Stampede את הבעיה שפונקציית ה-Undo בתוכנה לא תמיד עובדת. הכותרת (המוצלחת מאד, לטעמי) שהוא נתן לפוסט היא "Undon't". השאלה הבלשנית היא למה המילה המומצאת undon't נשמעת כבדיחה ולא כמילה שיכולה באמת להתווסף לשפה האנגלית.

קודם כל, כדאי לשים לב לכך שיש באנגלית שתי תחיליות un שונות. האחת, מצטרפת לשמות תואר, ומשמעותה מקבילה בערך ל"בלתי" בעברית: unhappy, uncertain, unusual וכו'; תחילית זו שימושית מאד גם עם שמות תואר שנגזרים מפעלים בצורת הסביל, כמו unknown, unplugged או unmarried. התחילית un השניה מצטרפת לפעלים שמציינים שינוי מצב, ויוצרים פעלים חדשים שמשמעותם ביטול שינוי המצב, או החזרת המצב לקדמותו: undress, unwrap, unload וכו'. ברור ש-undo שייך לקבוצה השניה של מילים עם התחילית un.

אז מה לא בסדר עם undon't?

קודם כל, השאלה היא האם don't זו מילה. כמו שכתבתי כאן, ברוב המקרים תהליכים מורפולוגיים (תהליכי יצירת מילים) אינם יכולים לפעול על צירופים שמעל רמת המילה. אם don't הוא צירוף תחבירי של do ו-not, צירוף תחילית כלשהי ל-don't יהיה תהליך "חריג" שיהיה פחות טבעי מחיבור תחילית למילה בודדת. עם זאת, המעמד של don't (מילה או צירוף תחבירי) אינו לגמרי ברור; למשל, ביצירת משפטי שאלה מתנהג don't כמילה, כך שבניגוד ל-do not, מופיע don't בתחילת המשפט, לפני הנושא:

1. Don't you like it?
2. *Do not you like it?

אך גם אם נניח ש-don't זו מילה, נשאלת השאלה איזו מין מילה זו, והאם היא יכולה לשמש בסיס שאליו תצטרף התחילית un. יש באנגלית שני שימושים שונים בפועל do: כפועל ראשי, שמשמעותו "לעשות" (כמו במשפט He will do it); או כפועל עזר (במשפט כמו He did not like it). אחד ההבדלים הבולטים בין שני הפעלים do הוא בשלילה: not (או n't) יכול להופיע רק אחרי do שמשמש כפועל עזר, ולא אחרי do שמשמש כפועל ראשי:

3. He did not see me.
4. *He did not it.

לכן, הצורה don't יכולה לשמש רק כפועל עזר ולא כפועל ראשי. דבר זה מסביר באופן מיידי למה undon't אינה מילה אפשרית: התחילית un יכולה להצטרף לפעלים בעלי משמעות של שינוי מצב; אך פועל העזר do (בניגוד לפועל הראשי do) אינו מציין שינוי מצב (וייתכן שכלל אינו שיך לאותה קטגוריה דקדוקית כמו פעלים ראשיים). לכן, זה איננו בסיס אפשרי לחיבור התחילית un.

דיון זה מסביר גם, בין השאר, למה המילה unwanted אינה דו-משמעית, בניגוד למילה unlocked. את המילה unlocked אפשר לגזור בשתי צורות:

[[un+lock]+ed]
[un+[lock+ed]]

הגזירה הראשונה תיתן את המשמעות "שפתחו את הנעילה שלו"; הגזירה השניה תיתן את המשמעות "לא נעול". ההבדל בין המשמעויות קטן, אך אמיתי: ארון שמעולם לא ננעל יהיה unlocked במשמעות השניה ולא בראשונה. שתי הגזירות אפשריות עם הפועל lock, מכיוון שזהו פועל שמציין שינוי מצב, ולכן הגזירה הראשונה (תחילית פעלית, ואח"כ יצירת סביל תארי) אפשרית בנוסף לגזירה השניה (יצירת סביל תארי, ואח"כ שלילתו).

עם הפועל want, לעומת זאת, רק הגזירה השניה אפשרית. want אינו מציין שינוי מצב, ולכן התחילית un הפעלית אינה יכולה להצטרף לפועל זה. נשארת רק הגזירה השניה: יצירת סביל תארי wanted ("רצוי"), ואז שלילתו ("בלתי רצוי").